24 gen 2017

Published 15:08 by with 0 comment

Në Institutin e Studimeve Strategjike dhe Trajnimeve “ISSAT” në datën 30 Janar 2017, do të fillojë Kursi Profesional: MENAXHIM TURIZMI

Shkolla bën fuqinëQëllimi

Trajnimi fokusohet rreth rolit që turizmi luan në shoqërinë bashkëkohore, industrisë së turizmit, zhvillimin e Turizmit, rreth komponentëve të biznesit të Turizmit, metodat kërkimore, Industrive të lidhura me Turizmin, shërbimet turistike, destinacionet turistike dhe infrastruktura turistike.
Një vëmendje të vecantë do ti kushtohet metodave dhe proceseve në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit, të tilla si:  pjesëmarrja qytetare, bashkëpunimi me grupet e interesit, çështje ligjore e rregullatore dhe impakti ekonomik, mjedisor e social i Turizmit. 
Përshkrimi

Ø  organizimi i industrisë së Turizmit, menaxhimi i shërbimeve.
Ø  komponentët e sistemit të turizmit.
Ø  proceset e planifikimit, marketingut dhe kërkimit në fushën e turizmit.
Ø  impakti ekonomik, social-kulturor dhe mjedisor i Turizmit.
Ø  metodat e përdorura për garantimin e cilësisë së mjedisit, të tilla si LAC, ROS dhe kapaciteti shfrytëzues.
Ø  proceset e zhvillimit dhe menaxhimit të destinacioneve turistike
Ø  njohja me varietetin e aseteve të trashëgimisë kulturore të cilat mund të shndërrohen në produkte turistike dhe mundësitë e lidhjes së Turizmit të Trashëgimisë kulturore me zhvillimin e komunitetit.
Ø  njohja me proceset bashkëpunuese duke përfshirë qytetarët, grupet e vecanta të interesit, agjencitë qeveritare dhe bizneset turistike dhe ato të lidhura me Turizmin.
Ø  rëndësia e bashkëpunimit rajonal për zhvillim rajonal të qëndrueshëm të Turizmit

Përfituesit

-          Ofrues të shërbimeve turistike- biznese të argëtimit, të hotelerisë, Agro-Turizmit, guida turistike.
-          Menaxherë të Drejtorive Rajonale të Kulturës.
-          Specialistë të Agjencive Turistike.

info 068 28 06 244
      edit

0 commenti:

Posta un commento