28 ott 2016

Published 15:30 by

Si mund të pajiset shtetasi shqiptar me dokumente udhëtimi

Pajisja me pasaportë Shtetasit shqiptarë, me banim jashtë shtetit, do të aplikojnë për pasaportë biometrike, duke u paraqitur personalisht në mjediset e përcaktuara nga firma prodhuese për këtë qëllim. Aktualisht këto mjedise ndodhen vetëm në Shqipëri, në mjediset e Zyrave të Gjendjes Civile në Njësitë Bashkiake. 

Aplikimi i shtetasve nën moshën 16 vjeç për pasaportë biometrike, bëhet vetëm në prezencë të paktën të njërit prej prindërve, të kujdestarit ligjor ose të përfaqësuesit të caktuar m e prokurë të posaçme. 

Pasaporta e re e ka vlefshmërinë deri në 10 vjet. Shtetasit deri në 6 vjeç pajisen me pasaportë biometrike pa u marrë shenjat e gishtave, por kurdoherë duke qenë prezentë në procesin e aplikimit . 

Pajisja me pasaportë biometrike bëhet brenda 15 ditëve nga data e aplikimit. Në momentin e marrjes në dorëzim të kësaj pasaporte, shtetasit vihen ne dijeni për pavlefshmërinë e pasaportës së mëparshme. 
Pasaporta biometrike do të tërhiqet pranë drejtorive/komisariateve të policisë nga aplikanti , përfaqësues ligjor, përfaqësuesi me prokurë të posaçme ose nga një pjesëtar i afërt i familjes (bashkëshorti/ja, prindi, fëmija). 
Për shkaqe emergjente që shtetasi detyrohet të largohet nga vendi shumë shpejt, pa e pritur marrjen personalisht të pasaport ës, ai duhet ta bëjë këtë largim menjëherë pas aplikimit, kohë gjatë së cilës akoma nuk ka hyrë në sistem pasaporta e re, duke autorizuar një përfaqësues me prokurë për marrjen e saj. Në rastet kur shtetasit disponojnë viza të vlefshme në pasaportat ekzistuese, ata paraqesin para organeve të kufirit pasaportën biometrike të shoqëruar me pasaportën ekzistuese në të cilën ndodhet viza e vlefshme. 
Kjo vlen për sa kohë pasaportat e vjetra janë në përdorim. 
Në pasaportën e re nuk lejohet të bëhen shënime për fëm ijë të vegjël apo për zgjatje afati. Në të ardhmen, nëse do të vendosen poste aplikimi për pasaporta biometrike në disa përfaqësi, rregullat e aplikimit do të bëhen të njohura paraprakisht.


Në Përfaqësitë diplomatike dhe konsullore Shtetasit shqiptarë me banim jashtë shtetit, mund të aplikojnë për t’u pajisur me pasaportë biometrik e ose kartë identiteti edhe në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore në Athinë, Selanik, Romë, Milano, Bruksel, Londër, Nju Jork dhe Bernë Pikat e kontaktit ku qytetarët duhet të drejtohen për marrjen e informacionit për këtë qëllim, janë të afishuara në faqet zyrtare të këtyre përfaqësive.


Çfarë duhet të bëjnë shtetasit kur humbin ose duhet të zëvendësojnë pasaportën e udhëtimit? 

Kur shtetasit shqiptarë humbin pasaportën, duhet që menjëherë të bëjnë denoncimin në organet policore të vendit përkatës dhe të njoftojnë Përfaqësinë diplomatike ose konsullore në atë vend. Për t’u ri pajisur me pasaportë, shtetasit që e kanë humbur atë, duhet të veprojnë njëlloj sikurse dhe shtetas it e tjerë që kërkojnë të pajisen nga e para me pasaportë, duke shtuar këtu dhe depozitimin e dokumentit denoncues për humbjen e pasaportës së parë.
      edit